1. home
  2. Pravidlá kampane „OMV“ pre zákazníkov BILLA

Pravidlá kampane „OMV“ pre zákazníkov BILLA 

(ďalej len „pravidlá kampane“)

Organizátorom kampane je spoločnosť BILLA s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 037, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.: 4758/B (ďalej len „BILLA“).


Nasledujúci text predstavuje úplné a záväzné pravidlá kampane „OMV“ určenej pre zákazníkov BILLA, ktorá bude prebiehať počas nižšie vymedzenej doby kampane vo všetkých predajniach BILLA na území Slovenskej republiky (ďalej len „kampaň“).


Akékoľvek reklamné a propagačné materiály odkazujúce na kampaň majú len informatívny charakter a nie sú právne záväznými pravidlami tejto kampane.


1. Doba, miesto a účel kampane

1.1 Kampaň prebieha v období od 15.3.2023 00:00:01 hod. do 11.4.2023 23:59:59 hod. (ďalej len „doba kampane“). BILLA si vyhradzuje právo predlžiť prípadne skrátiť dobu kampane jednostranným oznámením zverejneným na svojej webstránke najneskôr do ukončenia doby kampane.


1.2 Kampaň bude prebiehať počas doby kampane v maloobchodných predajniach BILLA na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto kampane“).


1.3 Účelom kampane je poskytnutie ďalších výhod a odmien zákazníkom BILLA (ďalej len „účel kampane“).


2. Podmienky účasti na kampani

2.1 Kampaň je určená pre všetkých zákazníkov BILLA, ktorí počas doby kampane uskutočnia nákup v niektorej z predajní BILLA v stanovenej výške (ďalej len „účastník kampane“).


2.2 Účastníkovi kampane, ktorý počas doby kampane v rámci jedného nákup v predajniach BILLA nakúpi tovar v minimálnej hodnote 25 EUR (ďalej len „povinná hodnota nákupu“), bude odovzdaná 1 kartička s dvoma QR kódmi na nasledujúce zľavy na čerpacích staníc prevádzkovaných na Slovensku spoločnosťou OMV Slovensko, s.r.o., so sídlom Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO: 00 604 381, s výnimkou čerpacej stanice OMV Beladice, ktorá je z kampane vylúčená (ďalej len „čerpacie stanice OMV“):


  • Zľava vo výške 5 centov na liter tankovaného paliva – unikátny zľavový QR kód na tankovanie si môže zákazník uplatniť jednorazovo v termíne od 15.3.2023 do 30.4.2023 na čerpacích staniciach OMV. Zľava sa vzťahuje na všetky palivá, s výnimkou LPG, CNG a AdBlue. V prípade, že zákazník pri jednom nákupe na čerpacích staniciach OMV nakúpi 2 a viac rôznych palív, zľava sa vzťahuje na najlacnejšie z palív. Zľava je obmedzená na maximálny objem tankovania 70 litrov paliva; t.j. zákazník natankuje na čerpacích staniciach OMV napríklad 80 litrov paliva – zľava sa uplatní na 70 litrov paliva a za 10 litrov paliva zaplatí zákazník plnú, nezľavnenú cenu;


  • Zľava vo výške 50% z ceny ECO umývacieho programu na autoumyvárkach OMV - unikátny zľavový QR kód na umývanie si môže zákazník uplatniť jednorazovo na 1 program ECO bez príplatkových služieb v termíne od 15.3.2023 do 31.5.2023 na čerpacích staniciach OMV s autoumyvárkou, s výnimkou čerpacej stanice OMV Veľký Meder

(ďalej len „OMV zľava“) (ďalej len „kartička“).


2.3 V prípade splnenia podmienok uvedených v pravidlách kampane pracovník BILLA pri pokladni odovzdá účastníkovi kampane kartičku, ktorá OMV zľavy aktivuje. Na samoobslužných pokladniach v predajniach BILLA je účastník kampane povinný si kartičku vyžiadať od asistenta predaja.


2.4 Na čerpacej stanici OMV zákazník OMV zľavu uplatní tak, že pred vykonaním platby predloží kartičku príslušnému asistentovi predaja/personálu čerpacej stanice OMV.


2.5 OMV zľavu môže získať účastník kampane aj opakovane až do uplynutia doby kampane. Samotná OMV zľava je nepredajná.


2.6 Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na kampani alebo konajúce v rozpore s pravidlami kampane nebudú mať nárok na OMV zľavu. Aj pokiaľ zákazník splní niektoré podmienky na získanie OMV zľavy, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytol, nevznikne mu nárok na výhodu.


2.7 Výhoda nie je právne vymáhateľná. Výhodu nie je možné previesť na inú osobu, vyplatiť v hotovosti, ani za ňu poskytnúť inú finančnú, či vecnú náhradu. BILLA si vyhradzuje právo nahradiť výhodu uvedenú v týchto pravidlách výhodou podobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane BILLA nebude možné sľúbenú výhodu poskytnúť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.


2.8 Využitie OMV zľavy je na zákazníkovi. BILLA nepreberá za využitie OMV zľavy žiadnu zodpovednosť a nezodpovedá za akékoľvek ujmy, ktoré zákazníkovi alebo prípadne tretej osobe vzniknú v súvislosti s využitím alebo nevyužitím výhody.


2.9 Pri uplatnení OMV zľavy, ak je zákazník zároveň aj členom OMV SMILE & DRIVE, nebude zbierať vernostné body za tankovanie ani za umývací program. Zľava sa neviaže na členstvo v OMV SMILE & DRIVE, a teda aj zákazník, ktorý nie je členom vernostného programu, si zľavu s kupónom bude môcť uplatniť.


2.10 OMV zľavu nebude možné využiť pri platbe ROUTEX kartou.


2.11 OMV zľava nie je kombinovateľná s inými zľavami na čerpacích staniciach OMV, ani v súvislosti s uplatnením vernostných bodov.


3. Spoločné a záverečné ustanovenia

3.1 Právne vzťahy výslovne neupravené v pravidlách kampane sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.


3.2 Zapojením sa do kampane zákazník vyslovuje svoj súhlas s týmito pravidlami kampane a zaväzuje sa ich dodržiavať. BILLA si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá kampane, skrátiť alebo predĺžiť dobu kampane, či kampaň zrušiť, a to bez udania dôvodu a stanovenia náhrady; zmena pravidiel či zrušenie kampane, skrátenie alebo predĺženie doby kampane sú účinné okamihom zverejnenia informácie o zmene pravidiel kampane, či zrušení kampane na internetových stránkach BILLA s.r.o., www.billa.sk.


3.3 Účastník kampane má právo na mimosúdne riešenie sporov zo spotrebiteľskej zmluvy a môže sa v tejto záležitosti obrátiť s návrhom na alternatívne riešenie sporov na príslušný subjekt, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, nájdete na: http://ec.europa.eu/odr.


3.4 Pre poskytovanie informácií o kampani je zriadená bezplatná zákaznícka linka na telefónnom čísle 0800 131 121. Informácie o prevádzkových časoch zákazníckej linky sú zverejnené, okrem iného, aj na webovom sídle www.billa.sk.


3.5 Tieto pravidlá kampane nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle BILLA s.r.o., www.billa.sk.


V Bratislave dňa 14.3.2023


BILLA s.r.o., organizátor kampane