1. home
  2. O spoločnosti
  3. Zákon o dodávateľskom reťazci

Zákon o dodávateľskom reťazci

Digitálny systém sťažností koncernu REWE Group pre dodávateľské reťazce


BILLA Slovensko, ako člen koncernu REWE Group, sa od 01.01.2023 súčasne dobrovoľne zapojila do Digitálneho systému sťažností pre dodávateľské reťazce v nadväznosti na prijatý nemecký zákon o povinnostiach dodávateľského reťazca (LkSG). Nižšie nájdete bližšie informácie koncernu REWE Group o tomto systéme a spôsobe digitálneho podávania podnetov.


Sťažností v prípade rizík v oblasti ľudských práv a životného prostredia alebo porušenia povinností


Postup podávania sťažností v rámci koncernu REWE Group v nadväznosti na nemecký zákon o povinnostiach dodávateľského reťazca (LkSG) zaručuje dôveryhodný a zároveň transparentný postup pri riešení sťažností na porušovanie ľudských práv alebo povinností týkajúcich sa životného prostredia. Sťažnosťou podľa LkSG možno nahlásiť podozrenie na hroziace riziká pre ľudské práva alebo životné prostredie alebo porušovanie povinností týkajúcich sa nútenej práce, detskej práce, diskriminácie alebo škodlivého znečistenia pôdy, vody a ovzdušia, ako aj škodlivých emisii hluku a nadmernej spotreby vody, ktoré súvisia so skupinou REWE, jej dodávateľmi alebo jej zamestnancami. Porušovanie povinností týkajúcich sa ľudských práv alebo životného prostredia spôsobuje nemalé škody nielen koncernu REWE Group, ale aj samotnej spoločnosti. Sťažnosti týkajúce sa rizík alebo porušovania povinností týkajúcich sa ľudských práv alebo životného prostredia môžu podávať zamestnanci ako aj tretie osoby.


Sťažnosti týkajúce sa rizík v oblasti ľudských práv a životného prostredia alebo porušenia povinností je možné podávať obzvlášť jednoduchým spôsobom, digitálne prostredníctvom služby REWE Group Hintbox – na žiadosť aj anonymne. Okrem toho digitálna platforma pre sťažnosti umožňuje bezproblémovú komunikáciu medzi oznamovateľmi a zodpovednými oddeleniami koncernu REWE Group v súlade s príslušnou právnou úpravou ochrany osobných údajov.


Sťažnosti zákazníkov, napríklad na kvalitu výrobkov a služieb REWE Group alebo na služby v predajniach či cestovných kanceláriách, sa nepovažujú za sťažnosti týkajúce sa rizík v oblasti ľudských práv a životného prostredia alebo porušenia povinností. V tejto súvislosti sa prosím obráťte na oddelenia služieb zákazníkom a zákaznícke linky príslušnej spoločnosti alebo značky.  


Radi by sme výslovne povzbudili zamestnancov a tretie osoby k tomu, aby nás v prípade podozrenia informovali o hroziacich rizikách v oblasti ľudských práv a životného prostredia alebo o porušení povinností. Oznamovatelia nesmú byť v dôsledku podávania sťažností v profesionálnom živote nijako znevýhodnení. Postup podávania sťažností sa riadi stanoveným procesom, ktorý je uvedený aj príslušných Pravidlách postupu. Nestrannosť je zaručená vždy; osoby zúčastnené na procese nie sú viazané pokynmi a sú povinné zachovávať mlčanlivosť.


REWE Group Hintbox


Sťažnosti na porušovanie povinnosti v oblasti ľudských práv alebo životného prostredia je možné podať jednoducho, digitálne – na žiadosť aj anonymne.


Prejdite do REWE Group Hintbox


Supply chain act

Digital Complaints System for supply chains of the REWE Group concern


BILLA Slovakia, as a member of the REWE Group concern, voluntarily joined the Digital Complaints System for supply chains in accordance with the adopted German Supply Chain Act (LkSG) from 01.01.2023. Please see below for more information about this REWE Group concern system and how to digitally submit grievances.


Grievances about human rights or environmental risks or due diligence violations


REWE Group concern grievance procedure in connection with the German Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains (LkSG) guarantees a trustworthy and at the same time transparent process in dealing with grievances about violations of human rights or environmental obligations. A grievance under the LkSG can be used to report suspicions of possible risks to human or environment rights or violations of due diligence obligation, such as forced labour, child labour, discrimination or the harmful contamination of soil, water and air, as well as detrimental noise and excessive water consumption which are linked to REWE Group, its supply chains or its employees. Violations of human rights or of environmental due diligence obligation cause considerable damage not only to REWE Group but also to society. Grievances about human rights and environmental risks or violations of due diligence obligation can be submitted by employees as well as third parties.


A particularly easy way to digitally submit grievances about human rights and environmental risks or violations of due diligence obligation is provided by the REWE Group Hintbox – anonymously, if requested. In addition, the grievance platform enables smooth communication between whistleblowers and the responsible departments of REWE Group in compliance with data protection regulations.


Customer complaints, for example about the quality of REWE Group products and services or the services in the stores or travel agencies, are not considered grievances about human rights or environmental risks or due diligence violations. For these complaints, please do not hesitate to contact the customer service departments and hotlines of the company or brand concerned.


We expressly encourage employees and external parties to inform us of any suspicion on human rights or environmental risks or due diligence violations. Whistleblowers must not suffer any occupational disadvantages as a result of submitting grievances. The grievance procedure follows a defined process, which is also set out in the Rules of Procedure. Impartiality is guaranteed at all times; those involved in the procedure are not bound by instructions and are obliged to maintain confidentiality.


REWE Group Hintbox


Grievances about violations of human or environmental rights can easily be submitted digitally and anonymously, if requested.


Go to REWE Group Hintbox