1. home
  2. Lahôdky

Objednajte si čerstvé lahôdky z našich predajní

Ak pripravujete rodinnú oslavu či posedenie pre priateľov, využite možnosť objednať si v našich predajniach prípravu obložených mís alebo chlebíčkov. Lahodné občerstvenie pre vás pripravíme na základe Vášho výberu z našej ponuky.


Informácia o ochrane osobných údajov pre dotknuté osoby pri objednávkach tovaru z čerstvých lahôdok BILLA


  1. BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, Bratislava 821 02, IČO: 31 347 037, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 4758/B (ďalej len „BILLA“), spracúva osobné údaje svojich zákazníkov, ktorí využijú možnosť objednať si v jej predajniach prípravu obložených mís, chlebíčkov alebo iného podobného tovaru. V tomto prípade BILLA spracúva osobné údaje zákazníka uvedené v objednávke v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo.
  2. Ohľadom osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese nášho sídla alebo kontaktovať našu osobu zodpovednú za osobné údaje na osobneudaje@billa.sk.
  3. Uvedené osobné údaje potrebujeme za účelom vybavenia objednávky a kontaktovania klientov, ktorí si objednali a/alebo zakúpili tovar. Právnym základom spracovania je splnenie si zmluvnej povinnosti voči zákazníkovi z objednávky.
  4. Poskytnutie osobných údajov je logickou požiadavkou. Zákazník je povinný uvedené údaje poskytnúť. Ak by uvedené údaje neboli poskytnuté, nie je možné kontaktovať zákazníka, ktorý si tovar objednal a/alebo zakúpil, a teda vybaviť príslušnú objednávku.
  5. Uvedené osobné údaje nie sú, s výnimkou prípadného predloženia podkladov príslušným orgánom na základe povinností podľa osobitných právnych predpisov, poskytované iným osobám.
  6. Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 3 mesiacov po vybavení objednávky.
  7. Zákazník má právo na prístup k uvedeným osobným údajom, právo na ich opravu, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo na ich prenos inej osobe a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.