Main Content

Dodržiavanie zásad

Náš biznis robíme zodpovedne a v súlade so zákonmi. V spoločnosti BILLA netolerujeme nelegálne a neetické správanie. Akékoľvek porušenie zákonných alebo etických pravidiel môžu zamestnanci, obchodní partneri, zákazníci, a iné tretie osoby oznámiť mailom alebo telefonicky na nasledovných kontaktoch:

e-mail: compliance@billa.sk
tel: 02/48 242 110

Opatrenia v boji proti korupcii, nelegálnemu a neetickému správaniu

Vyššie uvedená compliance adresa a telefónne číslo slúžia na prípadne podnety najmä ohľadom korupčného a nelegálneho správania našich zamestnancov. Preto Vás prosíme, aby ste iné zákaznícke sťažnosti na našich zamestnancov a na naše služby posielali na adresu info@billa.sk

Ďakujeme za Vaše podnety, ktoré nám pomôžu priblížiť sa potrebám našich zákazníkov a odstrániť prípadné nedostatky.

Osobné údaje na účel evidencie podnetov týkajúcich sa protispoločenskej činnosti sú spracúvané v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (oprávneným záujmom je najmä sledovanie korupčného a nelegálneho správania našich zamestnancov.). Osobné údaje zamestnanca budú poskytované nasledujúcim príjemcom: súdy a orgány činné v trestnom konaní. Lehota uchovávania osobných údajov sú tri roky.

Dotknutá osoba, má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Zamestnávateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: osobneudaje@billa.sk.

Ďakujeme za Vaše podnety, ktoré nám pomôžu priblížiť sa potrebám našich zákazníkov a odstrániť prípadné nedostatky.

Vnútorný systém preverovania oznámení

Vnútorný systém preverovania oznámení slúži pre zamestnancov spoločnosti BILLA s.r.o. a predstavuje mechanizmus zriadený v súlade so zákonom č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o whistleblowingu), ktorý umožňuje všetkým zamestnancom spoločnosti BILLA s.r.o. oznámiť svoje obavy z pozorovanej protispoločenskej činnosti v rámci spoločnosti BILLA s.r.o.

Whistleblowing je mechanizmus, prostredníctvom ktorého môže byť oznámené podozrenie z nelegálneho konania. Je to nástroj, ktorý zlepšuje transparentnosť, vnútropodnikovú kultúru a podporuje poctivé správanie.

Zamestnanec spoločnosti BILLA s.r.o. môže urobiť oznámenie o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti v spoločnosti BILLA s.r.o. Oznámenie sa podáva zodpovednej osobe. Pri podávaní oznámenia je potrebné konať v dobrej viere. V opačnom prípade sa môže osoba podávajúca oznámenie dopustiť trestného činu krivého obvinenia. Konaním v dobrej viere je konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé.

Zodpovednou osobou v zmysle zákona o whistleblowingu v spoločnosti BILLA s.r.o. je Oddelenie compliance.

Oznamovateľ môže podať oznámenie zodpovednej osobe (Oddeleniu compliance) nasledovným spôsobom:

 • poštou na adresu:

  BILLA s.r.o.
  „Vnútorný systém preverovania oznámení“
  Oddelenie compliance /p. Staňo, p. Mračnová
  Bajkalská 19/A
  821 02 Bratislava
 • e-mailom na adresu: compliance@billa.sk
 • telefonicky na compliance telefónnu linku: 02/48 242 110Osobné údaje na účel preverovania a vybavovania oznámení a na účel evidencie oznámení týkajúcich sa protispoločenskej činnosti sú spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje zamestnanca budú poskytované nasledujúcim príjemcom: súdy, orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce, Ministerstvo spravodlivosti SR, Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, advokáti poskytujúci spoločnosti BILLA s.r.o. právne služby. Lehota uchovávania osobných údajov sú tri roky odo dňa doručenia príslušného oznámenia obsahujúceho osobné údaje dotknutej osoby.

Dotknutá osoba, má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Zamestnávateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: osobneudaje@billa.sk.

Viac o ochrane osobných údajov