Čerstvé lahôdky v Bille


Ak pripravujete rodinnú oslavu či posedenie pre priateľov, využite možnosť objednať si v našich predajniach prípravu obložených mís alebo chlebíčkov. Lahodné občerstvenie pre vás pripravíme na základe Vášho výberu z ponuky, ktorú si môžete pozrieť TU.

  • Vyplnením kontaktných údajov letáčiku Čerstvé lahôdky zákazník dobrovoľne dáva súhlas, aby spoločnosť BILLA s.r.o ., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 347 037, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 4758/B spracúvala osobné údaje zákazníka v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo pre účely vybavenia objednávky a kontaktovania klientov, ktorí si objednali a/alebo zakúpili tovar z čerstvých lahôdok, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné. Udelením súhlasu nie sú dotknuté práva zákazníka vyplývajúce z tohto zákona. Súhlas môže klient kedykoľvek odvolať inak zanikne po uplynutí 3 mesiacov po vybavení objednávky.
  • Prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, Bratislava, IČO: 31 347 037. Osobné údaje budú poskytnuté alebo sprístupnené tretím stranám a príjemcom iba na základe osobitných predpisov.
  • Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov (na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28), a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.