Podmienky používania internetových stránok www.billa.sk a ochrana osobných údajov.


1. Podmienky používania internetových stránok www.billa.sk (ďalej aj len ako „Podmienky“) platia pre každé použitie týchto internetových stránok. V prípade zmien týchto Podmienok platí aktuálne zverejnené znenie na internete.

2. Majiteľom týchto internetových stránok www.billa.sk je obchodná spoločnosť BILLA s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 037, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vo vl. č.: 4758/B (ďalej len „BILLA“).

3. BILLA s.r.o. týmto udeľuje oprávnenie používateľom prehliadať tieto internetové stránky www.billa.sk a využívať všetky verejné funkčné prvky týchto internetových stránok, a to za predpokladu rešpektovania a neporušovania autorských práv, ktoré sa môžu na akýkoľvek obsah týchto internetových stránok vzťahovať. Obsah internetových stránok obchodnej spoločnosti BILLA s.r.o. podlieha ochrane autorských práv. BILLA s.r.o. si vyhradzuje všetky práva, najmä práva týkajúce sa značky a autorské práva na celý obsah týchto internetových stránok, najmä na značky, logá, texty, grafiky, fotografie, layout, video a hudbu. Každé použitie obsahu týchto internetových stránok, najmä ukladanie v databázach, rozmnožovanie, kopírovanie, rozširovanie alebo spracovanie, vyžaduje predchádzajúci výslovný písomný súhlas BILLA s.r.o.

4. BILLA s.r.o. vynaloží všetko primerané úsilie na to, aby na týchto internetových stránkach uvádzala iba správne, aktuálne, presné a úplne informácie a údaje. BILLA s.r.o. však nezodpovedá za žiadne škody spôsobené používaním týchto internetových stránok a ďalším využívaním ich obsahu. Obsah internetových stránok je poskytovaný bez akýchkoľvek záruk. BILLA s.r.o. nezodpovedá a nezaručuje, že informácie a údaje poskytnuté na týchto internetových stránkach sú správne, aktuálne, presné a/alebo úplné. To isté platí aj pre externé odkazy a linky na iné, cudzie internetové stránky a BILLA s.r.o. nezodpovedá za obsah internetových stránok, na ktoré sa užívateľ dostane prostredníctvom týchto externých odkazov.

5. Odkazy a linky na cudzie internetové stránky majú iba informačný charakter. BILLA s.r.o. sa neidentifikuje s obsahom cudzích internetových stránok, na ktoré sa poukazuje alebo na ktoré je prepojená linkom.

6. Vytváranie linkov na internetové stránky www.billa.sk je dovolené iba na základe predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu BILLA s.r.o.

7. BILLA s.r.o. oznamuje, že všetky vyobrazenia výrobkov na týchto internetových stránkach sú iba symbolické vyobrazenia.

8. BILLA s.r.o. si vyhradzuje právo upravovať a dopĺňať poskytnuté informácie a údaje bez predchádzajúceho upozornenia.

9. Internetové stránky www.billa.sk používajú „Google Analytics“ - službu na analýzu webu spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics používa cookies, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa a umožňujú analýzu používania týchto internetových stránok používateľom. Informácie vytvorené cookies o používaní týchto internetových stránok (vrátane IP adresy používateľa) sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Google bude používať tieto informácie, aby vyhodnotil používanie týchto internetových stránok používateľom, aby zostavil správy o aktivitách používateľa na týchto internetových stránkach pre prevádzkovateľa internetových stránok a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním internetových stránok a používaním internetu. Google nebude v žiadnom prípade IP adresu používateľa dávať do súvislosti s inými údajmi Google. Inštalácii cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača, avšak je potrebné dať do pozornosti, že v tomto prípade používateľ nebude môcť používať v plnom rozsahu všetky funkcie týchto internetových stránok. Používaním týchto internetových stránok súhlasíte s používaním údajov spoločnosťou Google vyššie opísaným spôsobom a na uvedený účel.

10. BILLA s.r.o. rešpektuje ochranu Vašich osobných údajov, ktoré ste jej poskytli, či už pri vypĺňaní kontaktných formulárov alebo prostredníctvom e – mailu, pri ich spracovaní sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a pri správe poskytnutých osobných údajov dodržiava maximálne bezpečnostné postupy a opatrenia, aby tieto osobné údaje zabezpečila pred neoprávnenými zásahmi a zneužitím tretími osobami. Poskytnutie Vašich osobných údajov mimo skupiny REWE, do ktorej BILLA s.r.o. patrí, je vylúčené. Vo výnimočných prípadoch môžu byť tieto Vaše osobné údaje spracované spolupracujúcimi partnermi. V takomto prípade BILLA s.r.o. zabezpečí, aby aj tento spolupracujúci partner spĺňal zákonné požiadavky na ochranu osobných údajov.

11. BILLA s.r.o. si vyhradzuje právo používať osobné údaje na obchodné a marketingové účely, za predpokladu, že k tomu dal používateľ súhlas.

12. Každý používateľ internetových stránok www.billa.sk môže kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje budú po odvolaní súhlasu bezodkladne zmazané.

13. Pri zasielaní informačných e – mailov s ponukou BILLA s.r.o. sú dodržané platné právne predpisy.

14. Každý používateľ môže kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať súhlas so zasielaním informačných e-mailov a obchodných ponúk BILLA s.r.o.

15. Súhlasím s tým, aby spoločnosť BILLA s.r.o.  spracúvala moje osobné údaje v rozsahu email za účelom oslovovania ma o nových produktoch. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 3 rokov. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.